Welkom

       

 

 

Manege Hoeve Versteeg hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw                persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de weten regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met  zich mee dat wij in ieder geval:             

            

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;                 
 •                 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 •                 
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 •                 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •                 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 •                 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

            

Als Manege Hoeve Versteeg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen                 

via onderstaande contactgegevens:

 Manege Hoeve Versteeg

Middelkoop 90a

4245tw Leerbroek

www.hoeveversteeg.nl

       

            
       Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:                          

 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 •                 
 • Het afwikkelen van betalingen;
 •                                  
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
 •                 
 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 •                 
 • Het sturen van post.

            

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

            

 • Voornaam
 •                 
 • Tussenvoegsel
 •                 
 • Achternaam
 •                 
 • Adres
 •                 
 • Postcode
 •                 
 • Telefoonnummer
 •                 
 • E-mailadres
 •                 
 • Geboortedatum
 •                 
 • Bankgegevens
 •                 
 • Medische gegevens van ruiter(s)

            
            Verstrekking aan derden
      De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.                 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:                 

                      
 • Verzending magazine Manegeruiter

            

     Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen               verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin       uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit  wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd  worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te  verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens  delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.             

            
   Minderjarigen
  Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met    schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u   hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te   verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en  correctie van uw gegevens.       

                    
                Bewaartermijn
                De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle                 persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de                 gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online                 persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.                          
                Beveiliging
                Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens                 van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:                 

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 •                     
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
 •                     
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 •                     
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •                     
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •                     
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

                         
                Rechten omtrent uw gegevens
                U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van                 de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.                 Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)                 door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan                 uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren                 voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.                          
                Klachten
                Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover                 direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk                 erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is                 de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.